Danh sách Phòng ban chuyên môn

1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
* Chức năng của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về

báo chí, xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông

tin đối ngoại; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng,

trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính,

viễn thông, công nghệ thông tin (gọi tắt là thông tin - báo chí, xuất bản).

* Nhiệm vụ của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng

năm, chương trình, đề án, dự án về báo chí, xuất bản, in, phát hành, phát thanh,

truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý các hoạt động quảng

cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích

hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên

địa bàn tỉnh;

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm

pháp luật của tỉnh về lĩnh vực báo chí, xuất bản, in, phát hành, phát thanh và

truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực

thông tin - báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh;

- Phổ biến giáo dục pháp luật; hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp

vụ về các lĩnh vực của phòng phụ trách đối với Phòng Văn hóa và Thông tin

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Tham mưu giúp UBND tỉnh trả lời cơ quan, tổ chức, công dân về tổ

chức họp báo.

- Về báo chí (bao gồm báo chí in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện

tử, phát thanh, truyền hình, bản tin)

+ Quản lý báo chí lưu chiểu theo quy định và tổ chức kiểm tra báo chí lưu

chiểu tại địa phương;

+ Trình cấp có thẩm quyền hoặc thực hiện theo thẩm quyền việc cấp giấy

phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin

cho các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp

của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Trình cấp có thẩm quyền trả lời hoặc trả lời thông báo tổ chức họp báo

tại địa phương đối với các cơ quan, tổ chức, công dân của địa phương, cơ quan

đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp

luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ

nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí,

ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và

các cơ quan, tổ chức khác của tỉnh;

+ Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn

phòng đại diện; trường hợp không đủ điều kiện, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh có

văn bản yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện và

xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh,

truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt.

+ Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; quản lý và cấp đăng ký thu

tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trên địa bàn địa phương theo

quy định của pháp luật.

- Về xuất bản, in và phát hành

+ Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp, thu hồi

giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá

nhân của địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy

phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản

phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở

in; đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

tại địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ

việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do

địa phương cấp phép; xác nhận, xác nhận lại đăng ký hoạt động phát hành xuất

bản phẩm đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương

theo quy định;

+ Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu

chiểu do Tỉnh cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản

phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

+ Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động in nếu phát hiện nội dung sản

phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và Nghị định hướng dẫn thi hành và báo cáo Bộ

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất

bản, in và phát hành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt

động xuất bản in và phát hành tại tỉnh theo thẩm quyền;

+ Đình chỉ phát hành có thời hạn, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy

xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản tại địa phương khi có quyết định của cơ

quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định;

+ Phối hợp thực hiện việc tiêu hủy sản phẩm in vi phạm pháp luật theo

quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Về thông tin đối ngoại

+ Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở địa

phương;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình,

đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng

năm của tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;

+ Chủ trì, tổ chức thẩm định các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt

động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm của các cơ quan chuyên

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt theo

thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các chương trình, đề án,

dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại;

+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chấp thuận trưng bày tranh, ảnh

và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ

chức nước ngoài ở địa phương hoặc ra văn bản chấp thuận khi được Ủy ban

nhân dân tỉnh phân cấp theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền

thông tin đối ngoại thông qua các hình thức: giao ban báo chí, họp báo định kỳ,

họp báo đột xuất, trên cồng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương.

- Về thông tin cơ sở và hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp

huyện

+ Xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin cơ sở và truyền thanh -

truyền hình cấp huyện tại địa phương;

+ Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở

của địa phương;

+ Tổ chức cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại địa

phương.

- Về thông tin điện tử

+ Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy

phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp

trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Về quảng cáo

+ Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường

mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu

chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;

+ Phối hợp giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi

phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động quảng cáo trên báo chí,

trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản

phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo

thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của phòng

phụ trách theo quy định của UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2. Văn phòng Sở:

* Chức năng của Văn phòng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; điều

phối hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch; công tác tổ chức cán bộ; cải

cách hành chính; văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng; quản lý tài chính, tài

sản và hành chính quản trị cơ quan; công tác tổng hợp, thống kê; quản lý công

tác quy hoạch, kế hoạch, dự án, chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội ngành, lĩnh vực; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; định mức kinh tế - kỹ

thuật; hợp tác quốc tế; quản lý đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý

kinh tế về dịch vụ công, kinh tế chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở.

* Nhiệm vụ của Văn phòng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

- Điều phối công tác hàng ngày giữa các phòng, trung tâm; đôn đốc, nhắc

nhở các phòng, trung tâm hoàn thành những công việc Giám đốc Sở đã chỉ đạo

hoặc theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt; thu thập thông tin để báo cáo

Ban Giám đốc nắm chỉ đạo kịp thời;

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bổ

nhiệm, điều động, kỷ luật, khen thưởng…; thực hiện các chế độ, chính sách đối

với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở bao gồm Bảo hiểm y tế,

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương và các chế độ chính sách

khác đối với công chức, viên chức và người lao động;

- Tổng hợp, thống kê và lập báo cáo công tác hàng tuần, tháng, quí, 6

tháng, năm trình Giám đốc Sở ký ban hành; các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột

xuất theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; tổ chức và phục vụ các cuộc họp

của Sở; sắp xếp, bố trí kinh phí, phương tiện hoặc tạo điều kiện cho công chức

đi công tác trong và ngoài tỉnh;

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, công tác bảo vệ trật

tự, an toàn cơ quan, dân quân tự vệ, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng,

chống cháy nổ ở cơ quan;

- Thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”; áp dụng

giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở; bố

trí công chức theo dõi nhân viên Bưu điện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC

tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; nghiên cứu, đề xuất những giải pháp

nhằm thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền của

ngành đạt hiệu quả;

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành, của Khối, Cụm; Kết

hợp với Công đoàn thực hiện công tác chăm lo đời sống CCVC và người lao

động trong cơ quan;

- Tiếp nhận, kiểm tra về thể thức văn bản và khi cần thiết trao đổi về nội

dung các văn bản của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ chuyển đến Văn phòng

Sở trước khi Văn phòng trình Giám đốc, Phó Giám đốc Sở ký ban hành. Thực

hiện công tác văn thư, lưu trữ văn bản đến, văn bản đi và các tài liệu quan trọng

khác…của cơ quan đúng quy trình, quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức đúng chế độ

an toàn, bảo mật; quản lý chặt chẽ các loại con dấu của Sở Thông tin và Truyền

thông;

- Chịu trách nhiệm trực tiếp phát hành các văn bản trong nội bộ Sở và

phát hành đến các cơ quan trên địa bàn thành phố Trà Vinh;

 - Chủ trì, phối hợp dự thảo các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, các quy

hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về thông tin và truyền thông; dự

toán ngân sách nhà nước; các chương trình đầu tư công; chương trình mục tiêu,

mục tiêu quốc gia; các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phân cấp

quản lý nhà nước chuyên ngành.

- Chủ trì, nghiên cứu xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị thuộc Sở theo

phân cấp và theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

về quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch đầu tư công, đầu tư

xây dựng cơ bản và dự toán (thu, chi) ngân sách nhà nước; xây dựng và quản lý

định mức kinh tế - kỹ thuật; quản lý kinh tế về dịch vụ công, kinh tế chuyên

ngành thông tin và truyền thông;

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định quy hoạch, kế hoạch,

đề án, dự án đầu tư công, các nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương thuộc

lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ trì, phối hợp

tham gia ý kiến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Sở, ngành,

địa phương trong tỉnh;

- Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị

sự nghiệp công lập thuộc Sở thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp

luật;

- Chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công

trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông;

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên

ngành thông tin và truyền thông ở địa phương theo các qui định của pháp luật,

theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công

tác hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân

dân tỉnh giao và theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao; tổ chức thực

hiện việc quản lý, sử dụng ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật

và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở

3. Thanh tra Sở:

 * Chức năng của Thanh tra:

- Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (gọi tắt là Thanh tra Sở) là đơn vị thuộc

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi mà Sở

được giao tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà  nước;

thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham

nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. 

- Thanh tra Sở được thành lập theo quy định của Luật Thanh tra, có con dấu riêng;

chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra,

hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; chịu sự hướng dẫn

nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Nhiệm vụ của Thanh tra:

Thanh tra Sở tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

 - Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của Thanh tra Sở, báo cáo Giám đốc

Sở xem xét, quyết định trước khi gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp vào kế hoạch

thanh tra của tỉnh.  

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Thanh tra Sở trong kế hoạch thanh

tra của tỉnh; thanh tra hành chính đối với đơn vị, cá nhân thuộc Sở; thanh tra,

kiểm tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi mà Sở

được giao tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước

trên địa bàn tỉnh.  

 - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Sở

và quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở.  

 - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,

tố cáo theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

theo quy định của pháp luật.

 - Tổ chức tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh tra, xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tuyên truyền, phổ biến giáo dục

pháp luật về thanh tra.

- Thanh tra các vụ việc khác theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và

Truyền thông hoặc do Giám đốc Sở giao;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và

phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở

phân công.

4. Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin

* Chức năng của Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin:

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về: bưu

chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử;

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về: bưu

chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; thông tin điện tử; công nghiệp công

nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch

điện tử, chuyển đổi số.

* Nhiệm vụ của Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

a) Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách

- Dự thảo các quy định, quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển

dài hạn, trung hạn và hàng năm; chương trình, đề án, dự án về bưu chính, viễn

thông; tần số vô tuyến điện; các dịch vụ công cộng và các chương trình, biện

pháp tổ chức thực hiện theo phân cấp quản lý;

- Dự thảo các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công

nghiệp công nghệ thông tin; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ

phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội

dung số và dịch vụ công nghệ thông tin, phát triển doanh nghiệp công nghệ

thông tin, doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh;

- Dự thảo các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án hỗ trợ, thúc đẩy

phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ số; tổng

hợp, đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

và truyền thông tại địa phương;

- Dự thảo các cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề

án của tỉnh về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử

trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, phát triển chính quyền điện

tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số và hướng dẫn, tổ chức thực hiện; dự

thảo quy chế, quy định và tổ chức hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ

thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh

tế số và xã hội số; thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều

hành của lãnh đạo; tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành, hướng dẫn

sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác

nghiệp; tổ chức triển khai, bảo đảm kỹ thuật cho việc cung cấp dịch vụ hành

chính công;

- Dự thảo và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, kế

hoạch, chương trình, đề án của tỉnh về an toàn thông tin mạng.

b) Về Bưu chính

+ Hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh trong việc thực

hiện các văn bản, luật, quy định của nhà nước về bưu chính;

+ Quản lý, phối hợp quản lý nhà nước về: hoạt động của doanh nghiệp

bưu chính; giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính, đảm bảo an toàn, an ninh

trong hoạt động bưu chính; tem bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của

pháp luật;

+ Giám sát hoạt động của mạng bưu chính công cộng; việc cung ứng các

dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà

nước; nhiệm vụ công ích trên mạng bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh;

+ Thực hiện các thủ tục hành chính về: Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính

cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh theo thẩm

quyền; Cấp, sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận hoạt động bưu chính cho các

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện

các quy định của pháp luật về hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh.

c) Về Viễn thông:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện quản lý nhà nước về viễn

thông: công tác đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động viễn thông trên

địa bàn; việc thực hiện các quy định về quản lý thông tin thuê bao viễn thông

của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh;…

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục

xây dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được

cấp, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp

luật;

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông

tin và Truyền thông tham mưu hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phát

triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, thúc đẩy việc chia sẻ, sử dụng chung và xử

lý các vướng mắc, tranh chấp về tiếp cận, chia sẻ, sử dụng chung, giá thuê đối

với hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và hạ tầng kỹ thuật liên ngành trên địa

bàn tỉnh;

+ Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra: việc chấp

hành pháp luật của các doanh nghiệp viễn thông; công tác bảo đảm an toàn cơ sở

hạ tầng và an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh; các quy định về giá cước, tiêu

chuẩn, quy chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông và Internet; hoạt động

của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và người sử dụng

trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ Thông tin

và Truyền thông;…

d) Về Tần số vô tuyến điện

+ Hướng dẫn, phối hợp với cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc

thực hiện các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện; việc thực hiện quy

hoạch sử dụng kênh tần số vô tuyến điện đối với phát thanh, truyền hình, đài,

trạm truyền thanh trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều

kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện;

+ Phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực IV và đơn vị có

liên quan kiểm tra, xử lý can nhiễu trên địa bàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra theo kế

hoạch và đột xuất về tần số vô tuyến điện hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân

sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh;

+ Tiếp nhận, hướng dẫn các tổ chức cá nhân hoàn thiện thủ tục xin cấp

giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo quuy định.

đ) Về Thông tin điện tử

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện kỹ

thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đăng ký hoạt động

tại địa phương sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ;

- Công khai danh sách các Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công

cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện Điểm cung cấp dịch

vụ trò chơi điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi điện tử trên mạng

đã được cấp phép và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản;

- Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các cá nhân, tổ

chức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy cập

Internet công cộng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

e) Về Công nghiệp công nghệ thông tin

- Xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về sản phẩm công nghiệp

công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp công

nghệ số trên địa bàn tỉnh, thông tin về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm phục vụ công tác báo

cáo định kỳ theo quy định;

- Đề xuất thành lập, mở rộng, công nhận khu công nghệ thông tin tập

trung, bổ sung vào quy hoạch khu công nghệ thông tin tập trung và các nhiệm

vụ khác liên quan theo quy định pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy

ban nhân dân tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp

luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công nghiệp công

nghệ thông tin.

g) Về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử,

phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số

- Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà

nước trong phạm vi quản lý; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế

hoạch, đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý, bảo đảm

đầu tư tập trung, đúng mục tiêu, có hiệu quả; kiểm tra việc tuân thủ các quy

định của pháp luật về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đối với các tổ chức,

cá nhân tham gia quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn

vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền; thẩm định dự án đầu tư ứng dụng

công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, chính

quyền số, kinh tế số và xã hội số theo thẩm quyền;

- Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện và đánh giá, kiểm tra việc

tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông

minh;

- Hướng dẫn việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong phạm vi quản

lý; theo dõi, đôn đốc, đánh giá, kiểm tra việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các

cơ quan, đơn vị trong tỉnh, là đầu mối tham mưu giải quyết các vấn đề khó

khăn, vướng mắc về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; điều phối kết nối chia sẻ

dữ liệu, hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, đơn vị kết nối các hệ thống thông tin của

tỉnh với các hệ thống thông tin ngoài phạm vi quản lý của tỉnh; xây dựng và

trình cấp có thẩm quyền ban hành, cập nhật danh mục các cơ sở dữ liệu thuộc

địa phương quản lý; tổ chức triển khai, xây dựng, vận hành và duy trì cổng dữ

liệu và hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong

nội bộ của tỉnh và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ

quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;

- Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu,

hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng

công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số và

xã hội số;

- Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy đưa hoạt động sản xuất, kinh

doanh của doanh nghiệp, hoạt động của người dân lên các nền tảng số Việt Nam

theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy tổ chức, doanh nghiệp, người

dân sử dụng chữ ký số, dấu thời gian, dịch vụ tin cậy và xác thực điện tử; phối

hợp với đầu mối của Ban Cơ yếu Chính phủ thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên

dùng trong cơ quan nhà nước; thúc đẩy ứng dụng và phát triển chữ ký số, dấu

thời gian, dịch vụ tin cậy và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn

của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Tổng hợp, tham mưu, điều phối hoạt động phối hợp liên ngành giữa các

sở, ngành, quận, huyện, các cơ quan, tổ chức để thực hiện các chủ trương, chiến

lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin,

giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và

xã hội số, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch các kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng,

phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin,

giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và

xã hội số và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Thực hiện báo cáo định kỳ đột xuất về lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng

công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính

quyền số, kinh tế số và xã hội số; báo cáo mức độ Chuyển đổi số cấp tỉnh; hiện

đại hóa nền hành chính.

h) Về an toàn thông tin

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin

mạng theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; thẩm

định về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin, cấp độ an

toàn hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với sản phẩm,

thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông và các hệ thống thông tin thuộc

phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức quản lý, triển khai giám sát an toàn thông tin, giám sát thông tin

về địa phương trên không gian mạng; thực hiện cảnh báo về an toàn thông tin; là

đầu mối điều phối kỹ thuật để xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian

mạng theo quy định của pháp luật; tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ thông tin

với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn

thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đầu mối triển khai hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an

toàn thông tin mạng quốc gia, hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an

toàn thông tin mạng của địa phương theo quy định; tổ chức triển khai kết nối,

chia sẻ thông tin với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

(VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Tổ chức hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức,

doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn, phổ cập công cụ và kỹ năng bảo đảm an

toàn thông tin mạng ở mức cơ bản cho người dân;

- Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống đảm bảo

an toàn thông tin, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung của tỉnh để bóc gỡ mã

độc, xử lý, giảm thiểu tấn công mạng, hỗ trợ giám sát an toàn thông tin cho hệ

thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển chính quyền điện

tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực phòng,

chống tấn công mạng, phòng, chống mã độc; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân

trên mạng; bảo vệ trẻ em trên không gian mạng;

- Xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, phát triển nguồn

nhân lực an toàn thông tin và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

i) Phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí

tuệ đối với sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; quyền sở

hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, trên

địa bàn tỉnh.

k) Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bưu chính; viễn

thông; tần số vô tuyến điện, công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công

nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số đối với

Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

l) Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phối hợp xây dựng các định mức

kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực bưu chính, viễn thông; công nghiệp công nghệ thông

tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử,

chuyển đổi số theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

m) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực

hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ

công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực bưu chính;

viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng

công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số và

phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

n) Quản lý và tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong các lĩnh

vực bưu chính, viễn thông, công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công

nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số do Ủy

ban nhân dân tỉnh giao, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo

quy định của pháp luật.

o) Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp,

tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ

hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghiệp công nghệ thông

tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử,

chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

p) Tổ chức triển khai các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng

tới Chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, dịch vụ

công trực tuyến gắn kết với chương trình cải cách hành chính.

q) Hướng dẫn, thực hiện thẩm định tiêu chí thông tin và truyền thông

trong xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực phụ trách.

r) Tổ chức công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng,

Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng, chống giảm

nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp

khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

s) Tổ chức triển khai, tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ

trong các lĩnh vực về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghiệp

công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng;

giao dịch điện tử, chuyển đổi số …cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá

nhân,… có liên quan trên địa bàn tỉnh.

t) Giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực

cạnh tranh và Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh; Tổ mua sắm tài sản nhà nước theo

phương thức tập trung; tham gia mạng lưới ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt

Nam.

u) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các

nhiệm vụ được giao theo quy định; tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung

cấp thông tin về các sự kiện, các hoạt động về bưu chính, viễn thông, công

nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin

mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và

Truyền thông.

v) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền

thông phân công.

Quy hoạch - Kế hoạch
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 3938
  • Trong tuần: 6 131
  • Tất cả: 3497032
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang