Danh sách Phòng ban chuyên môn

I. Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin:

* Chức năng:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về: bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử.

* Nhiệm vụ:
  Giúp Giám đốc Sở:

A. Về Bưu chính, Viễn thông:

1. Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh: Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về bưu chính, viễn thông; tần số vô tuyến điện; các dịch vụ công cộng và các chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện theo phân cấp quản lý.
2. Về bưu chính:
- Hướng dẫn, triển khai thực hiện về quản lý nhà nước; tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh;
- Cấp, sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận hoạt động bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật;
- Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trên địa bàn nội tỉnh theo thẩm quyền;
- Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn tỉnh.
3. Về viễn thông:
- Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện quản lý nhà nước về viễn thông; phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra  việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp viễn thông; công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và người sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được cấp, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng;
- Chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc quản lý hoạt động của đại lý và người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đăng ký hoạt động tại địa phương sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ;
- Công khai danh sách các Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được cấp và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản;
- Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
4. Về tần số vô tuyến điện:
- Hướng dẫn, phối hợp với cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện quy hoạch phân bổ kênh tần số vô tuyến điện đối với phát thanh, truyền hình, trạm truyền thanh trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện;
- Phối hợp với cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến dùng riêng, đài phát thanh, truyền hình, trạm truyền thanh có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn tỉnh; phối hợp Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất về tần số vô tuyến điện.
5. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công trong các lĩnh vực về bưu chính, viễn thông:
- Quản lý dịch vụ công ích:
+ Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương: phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và giám sát, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;
+ Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương: chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và tổ chức triển khai, quản lý thực hiện kế hoạch, dự án theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công khác theo quy định của pháp luật.
6. Những công việc khác thuộc lĩnh vực quản lý:
- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về bưu chính, viễn thông đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;
- Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực về bưu chính, viễn thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố;
- Tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phối hợp xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành bưu chính, viễn thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thực hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về bưu chính, viễn thông và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Bộ Thông tin và Truyền thông; tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự kiện, các hoạt động về bưu chính, viễn thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

B. Công tác Công nghệ thông tin:

1. Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về Công nghệ thông tin, điện tử; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân cấp quản lý, xã hội hóa về công nghệ thông tin, điện tử;
2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin, điện tử; quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về công nghệ thông tin, điện tử; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; về danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;
3. Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;
4. Tổ chức thực hiện, báo cáo định kỳ, đánh giá tổng kết việc thực hiện các kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh;
5. Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin; hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
7. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn công nghệ thông tin theo thẩm quyền;
8. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về Công nghệ thông tin, điện tử; các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh;
9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các quy định của cấp có thẩm quyền đối với các hệ thống thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh; tích hợp thông tin các dịch vụ công của tỉnh cung cấp lên internet. Hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thống nhất kết nối theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;
10. Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp tại địa phương phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định;
11. Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin và công nghệ thông tin của tỉnh;
12. Về sở hữu trí tuệ:
a) Phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn;
b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
c) Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử theo quy định của pháp luật.
13. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
14.  Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin, điện tử đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
15. Tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về công nghệ thông tin, điện tử ở địa phương theo các qui định của pháp luật về đầu tư, xây dựng;
16. Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phối hợp xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;
17. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh;
18. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Bộ Thông tin và Truyền thông; tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự kiện, các hoạt động về thông tin và truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;
19. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về công nghệ thông tin, điện tử do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo quy định của pháp luật;
 20. Giúp việc Bộ phận chuyên trách đảm bảo an toàn thông tin; Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh; Tổ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; tham gia mạng lưới ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam;
 21. Tổ chức triển khai các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chương trình cải cách hành chính. Quản lý kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước; đôn đốc, thúc đẩy việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Quản lý chứng thư số chuyên dùng; mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

C. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

II. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:

* Chức năng:


Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; bản tin thông tấn; phát thanh, truyền hình; điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (gọi tắt là thông tin - báo chí, xuất bản).

* Nhiệm vụ:


Giúp Giám đốc Sở:
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở;
2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý các hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh;
3. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở;
4. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực thông tin - báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh;
5. Phổ biến giáo dục pháp luật; hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực của phòng phụ trách đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
6. Tham mưu giúp UBND tỉnh trả lời cơ quan, tổ chức, công dân về tổ chức họp báo.
7. Về báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn)
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh;
b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của tỉnh;
c) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh;
d) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời về đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của tỉnh;
đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của tỉnh;
e) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn tỉnh;
g) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của tỉnh sau khi được phê duyệt;
h) Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
8. Về xuất bản, in và phát hành
a) Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của tỉnh, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương tại tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật;
b) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in tại tỉnh; cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu; xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại tỉnh;
c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do tỉnh cấp phép; xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại tỉnh;
d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do tỉnh cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
đ) Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản in và phát hành tại tỉnh theo thẩm quyền;
e) Tạm đình chỉ hoạt động in sản phẩm in hoặc đình chỉ việc in sản phẩm in đang in tại tỉnh nếu phát hiện nội dung sản phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại tỉnh;
g) Phối hợp thực hiện việc tiêu hủy sản phẩm in vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
9. Về thông tin đối ngoại
a) Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở tỉnh;
b) Thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh;
c) Xem xét, cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài ở tỉnh theo quy định của pháp luật.
10. Về thông tin cơ sở
a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động thông tin cơ sở; các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước;
b) Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;
c) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;
d) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho công chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.
11. Về thông tin điện tử
Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
12. Về quảng cáo
Phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Sở hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.
13. Về sở hữu trí tuệ
a) Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đã mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính trên địa bàn tỉnh;
b) Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp về sở hữu trí tuệ về các lĩnh vực của phòng phụ trách trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
c) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm về các lĩnh vực của phòng phụ trách trên địa bàn tỉnh.
14. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
15. Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực của phòng phụ trách theo quy định của UBND tỉnh.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

III. Thanh tra Sở:

* Chức năng:


1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2. Thanh tra Sở có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.

* Nhiệm vụ:


Giúp Giám đốc Sở:
 1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở;
2. Thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;
3. Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh;  
4. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;
5. Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;
6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở;
7. Tổ chức tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra;
8. Thanh tra các vụ việc khác theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra Bộ hoặc do Giám đốc Sở giao;
9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;
10. Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của CCVC;
11. Thực hiện công tác pháp chế
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Sở soạn thảo trước khi trình Giám đốc xem xét, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến;
- Kiến nghị việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; theo công tác giám định tư pháp, giám định viên tư pháp của ngành và thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.
12. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở phân công.

IV. Văn phòng:

* Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; điều phối hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch; công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng; quản lý tài chính, tài sản và hành chính quản trị cơ quan; công tác tổng hợp, thống kê; quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch, dự án, chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngành, lĩnh vực; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; định mức kinh tế - kỹ thuật; hợp tác quốc tế; quản lý đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý kinh tế về dịch vụ công, kinh tế chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở.

*  Nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:
1. Điều phối công tác hàng ngày giữa các phòng, trung tâm; đôn đốc, nhắc nhở các phòng, trung tâm hoàn thành những công việc Giám đốc Sở đã chỉ đạo hoặc theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt; thu thập thông tin để báo cáo Ban Giám đốc nắm chỉ đạo kịp thời;
2. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, kỷ luật, khen thưởng…; thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở bao gồm Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động;
 3. Tổng hợp, thống kê và lập báo cáo công tác hàng tuần, tháng, quí, 6 tháng, năm trình Giám đốc Sở ký ban hành; các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo sự phân công của Giám đốc Sở;
4. Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; tổ chức và phục vụ các cuộc họp của Sở; sắp xếp, bố trí kinh phí, phương tiện hoặc tạo điều kiện cho công chức đi công tác trong và ngoài tỉnh;
5. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, công tác bảo vệ trật tự, an toàn cơ quan, dân quân tự vệ, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ ở cơ quan;
6. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”; áp dụng giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở; bố trí công chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền của ngành đạt hiệu quả;
7. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành, của Khối; Kết hợp với Công đoàn thực hiện công tác chăm lo đời sống CBCC, VC và người lao động trong cơ quan;
8. Tiếp nhận, kiểm tra về thể thức văn bản và khi cần thiết trao đổi về nội dung các văn bản của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ chuyển đến Văn phòng Sở trước khi Văn phòng trình Giám đốc, Phó Giám đốc Sở ký ban hành. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ văn bản đến, văn bản đi và các tài liệu quan trọng khác…của cơ quan đúng quy trình, quy định của pháp luật;
9. Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức đúng chế độ an toàn, bảo mật; quản lý chặt chẽ các loại con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông;
10. Chịu trách nhiệm trực tiếp phát hành các văn bản trong nội bộ Sở và phát hành đến các cơ quan trên địa bàn thành phố Trà Vinh;
11. Chủ trì, phối hợp dự thảo các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về thông tin và truyền thông; dự toán ngân sách nhà nước; các chương trình đầu tư công; chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia; các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phân cấp quản lý nhà nước chuyên ngành.
12. Chủ trì, nghiên cứu xây dựng các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó phòng, trung tâm thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 13. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;
 14. Chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán (thu, chi) ngân sách nhà nước; xây dựng và quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật; quản lý kinh tế về dịch vụ công, kinh tế chuyên ngành thông tin và truyền thông;
 15. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án đầu tư công, các nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ trì, phối hợp tham gia ý kiến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh;
 16. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật;
 17. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành thông tin và truyền thông ở địa phương theo các qui định của pháp luật, theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;
 18. Làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao; tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Quy hoạch - Kế hoạchThống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1908
  • Trong tuần: 17,357
  • Tất cả: 1,259,954
Đăng nhập