Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Đăng ngày 14/12/2018 01:02 PM

Địa chỉ liên hệ:
- Tên đơn vị đầy đủ: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
- Địa chỉ: Số 6A, Nguyễn Thái Học, Khóm 1,Phường 1, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294 3 841 678 

1. Vị trí, chức năng:


1.1. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp công, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; Thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành kỹ thuật Cổng thông tin điện tử (TraVinh Portal) đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn thông tin; trực tiếp quản lý, vận hành về hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành về mặt hình thức, nội dung, tin, bài đưa lên Cổng thông tin điện tử của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử;
1.2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh và theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:


2.1. Tổ chức thực hiện đúng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;
2.2. Tham mưu Giám đốc Sở thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;
2.3. Tham gia xây dựng dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về thông tin và truyền thông;
2.4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, dịch vụ sự nghiệp công về thông tin và truyền thông sử dụng ngân sách nhà nước đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông;
2.5. Nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; đề xuất, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để nâng cấp Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu tìm kiếm, khai thác thông tin của tổ chức, công dân;
2.6. Quản lý, vận hành và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, các hệ thống thông tin gồm: Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử thành phần, hệ thống thông tin một cửa và dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh, hệ thống trục liên thông cấp tỉnh và các hệ thống thông tin khác khi được cấp có thẩm quyền giao;
  2.7. Phối hợp với các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin (Cục ATTT, VNCert…) và các tổ chức bảo mật, an ninh mạng thực hiện công tác dò quét, tìm kiếm các lỗ hổng, điểm yếu bảo mật, đánh giá an toàn thông tin, ứng cứu sự cố nhằm ngăn chặn, phòng chống tấn công mạng trên địa bàn tỉnh;
2.8. Tham gia các hoạt động diễn tập, đào tạo, hội thảo thuộc lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin. Xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với các nguy cơ, sự cố mất an toàn thông tin;
2.9. Tham mưu, quản lý trang tin, tổ chức thu thập, biên tập, biên dịch, chuyển thể, chuyển đổi, cập nhật thông tin, tin, bài lên Cổng thông tin điện tử theo chỉ đạo của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
2.10. Tiếp nhận khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật;
- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử;
- Tích hợp các ứng dụng, các thông tin, các dịch vụ công… lên Cổng thông tin điện tử;
2.11. Phối hợp triển khai, hỗ trợ sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước; cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công trực tuyến; các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để đảm bảo hoạt động an toàn thông tin;
2.12. Phối hợp và hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan để kết nối, tích hợp và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Xây dựng, tích hợp ứng dụng, dịch vụ công, liên kết, đồng bộ, kết xuất dữ liệu;
2.13. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, hạng mục công việc về lĩnh vực thông tin, truyền thông, quảng bá, giới thiệu các tổ chức, doanh nghiệp, sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
2.14. Khắc phục các sự cố về máy tính, mạng máy tính; sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện tử, viễn thông, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;
2.15. Liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước (doanh nghiệp, trường, viện, hiệp hội…) để tổ  chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, chuyển giao các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quy trình ứng dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ báo chí và xuất bản cho các tổ chức và cá nhân;
2.16. Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư, lập dự toán, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, thi công các công trình thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông; Tư vấn, thiết kế, cung cấp, xây dựng và phát triển các sản phẩm phần mềm, phần cứng, nội dung số và các ứng dụng công nghệ;
2.17. Tư vấn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh kết nối, tích hợp và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Xây dựng, tích hợp ứng dụng, dịch vụ công, liên kết, đồng bộ, kết xuất dữ liệu; Thực hiện việc xây dựng hạ tầng mạng tin học, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh;
2.18. Xây dựng, thiết kế website cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh;
2.19. Xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình phần mềm ứng dụng phục vụ cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;
2.20. Phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện công tác đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin mạng máy tính cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;
2.21. Hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo, triển lãm; phổ biến, tuyên truyền chính sách của ngành, các ứng dụng công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi hoạt động của Trung tâm;
2.22. Cho thuê phòng thực hành vi tính, phòng học, hội nghị, máy chiếu, máy tính;
2.23. Hợp tác triển khai các đề án, dự án; tham gia đấu thầu, cung cấp các dịch vụ, giải pháp, thiết bị về bưu chính, điện tử, viễn thông, internet, công nghệ thông tin, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, phát thanh, truyền hình, hạ tầng thông tin và truyền thông;
2.24. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và chế độ đối với cộng tác viên theo quy định của pháp luật;
2.25. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí, tài sản được giao và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật;
2.26. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
2.27. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm:

 


Giám đốc: Nguyễn Văn Tư
Email: nvtu@travinh.gov.vn 
Điện thoại: 0294 3 852 789

 


Phó Giám đốc: Trần Quốc Nam
Email: tqnam@travinh.gov.vn 
Điện thoại: 0294 3 841 677

 

 


Phó Giám đốc: Trần Quốc Toàn
Email: toantitc@travinh.gov.vn
Điện thoại: 0294 3 754 525

 

2. Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm
- Phòng Hành chính - Tổng hợp và Dịch vụ;
- Phòng Kỹ thuật  -  Hệ thống - Dữ liệu;
- Phòng An toàn thông tin và Chuyển đổi số.

Quy hoạch - Kế hoạch

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 6685
  • Trong tuần: 45,836
  • Tất cả: 2,670,409
Đăng nhập