Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 12/7/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch ban hành với mục tiêu cụ thể như sau:

- Đến năm 2025: Trà Vinh cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Phấn đấu chỉ số chuyển đổi số nằm trong nhóm 20 tỉnh/thành phố đứng đầu cả nước; tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai áp dụng (ít nhất 01) nền tảng số trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

- Đến năm 2030: Hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; Trà Vinh trở thành tỉnh khá trong cả nước về chuyển đổi số, hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tối thiểu 65% doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai áp dụng (ít nhất 01) nền tảng số trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Ảnh minh họa (https://onetouch.edu.vn)

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Kế hoạch tập trung thực hiện một số nội dung: 

- Triển khai các nhiệm vụ giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số: Nâng cao nhận thức, tập trung xây dựng cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng số, phát triển dữ liệu, phát triển nền tảng số, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, triển khai hợp tác, tăng cường nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ công chức và người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển chính quyền số: tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ cơ quan nhà nước đồng bộ phục vụ giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ; ứng dụng CNTT phục vụ người dân doanh nghiệp. 

Về phía Sở Thông tin và Truyền thông, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

1) Đảm bảo vận hành hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, dịch vụ tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn thông tin phục vụ cơ quan nhà nước các cấp trong chuyển đổi số. 

2) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp xây dựng, phát triển, vận hành các nền tảng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số quốc gia; làm đầu mối phối hợp, hỗ trợ các cơ quan kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh. 

3) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận tham gia của toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số. 

4) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

Về nhiệm vụ các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh trong công tác phối hợp triển khai:

1) Tổ chức sử dụng các nền tảng số, các ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số, đảm bảo cơ quan, đơn vị trực thuộc sử dụng đồng bộ, hiệu quả các hệ thống thông tin đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận tham gia của toàn xã hội trong chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị.

2) Xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định pháp luật, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia gồm: Y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp… 

3) Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, xác định cấp độ an toàn thông tin và thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thống tin theo hướng dẫn của bộ, ngành liên quan. 

4) Tổ chức triển khai các dịch vụ đô thị thông minh phù hợp điều kiện của tỉnh, tuân thủ Khung tham chiếu ICT, Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh (ưu tiên một số dịch vụ lĩnh vực giáo dục thông minh, y tế thông minh, giao thông, tài nguyên môi trường,…); bảo đảm gắn kết các dịch vụ đô thị thông minh với các dịch vụ của chính quyền số; ưu tiên triển khai thí điểm tại thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải các dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh làm cơ sở đánh giá, nhân rộng trên địa bàn tỉnh. 

5) Triển khai các giải pháp phát triển và cung cấp các dịch vụ tương tác trực tuyến giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức nhà nước trên nền tảng web và trên điện thoại thông minh; triển khai trước các dịch vụ trên các lĩnh vực tác động thường xuyên đến đời sống xã hội, doanh nghiệp và người dân như: Y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp, an sinh xã hội; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phản ánh kiến nghị; tham gia giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước,.../.

Bảo Trân


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 2864
  • Trong tuần: 44,145
  • Tất cả: 2,624,056