Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Ngày 15/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng tham gia Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cộng đồng bằng hình thức trực tuyến (điểm cầu UBND cấp xã)

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước được cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số và công nghệ số; 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số và công nghệ số; 100% cán bộ phụ trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin được bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số; 70% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu; 50% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số.

Phấn đấu đến năm 2030 có 90% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; thành thạo cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu; 80% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số.

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên kế hoạch đã đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

1. Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ quản lý, đội ngũ phụ trách triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước.

2. Truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của Đề án, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện chuyển đổi số và các nội dung của Đề án.

3. Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai Đề án thuộc phạm vi trách nhiệm được giao của địa phương, huy động các nguồn lực tài chính từ xã hội và các nguồn kinh phí khác cho hoạt động nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số (nếu có).

4. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế bố trí từ kinh phí của mình để đào tạo chuyển đổi số cho người lao động thuộc doanh nghiệp, tổ chức.

5. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ưu tiên bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của cơ sở để triển khai đào tạo, nghiên cứu phát triển về chuyển đổi số, công nghệ số.

Qua đó Sở Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhan dân tỉnh./.

Bảo Trân
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 731
  • Tất cả: 3489650
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang