Hội nghị đảng viên năm 2020

Thực hiện Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, sáng 30/12/2020, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Nầy – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ Giám đốc.

Đc Nguyễn Văn Nầy - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở 
thực hiện nhiệm vụ Giám đốc, phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2020, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao; tổ chức thực hiện nghiêm việc đánh giá, nhận diện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong họp lệ chi bộ hàng tháng; cử đảng viên, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; trong năm, đã phát triển 02 đảng viên vào đảng, đạt 200% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tổ chức thực hiện có hiệu quả 06 mô hình đã đăng ký.