Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021

Sáng 07/9, Ban Chỉ đạo rà soát tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 75). 

(Quang cảnh Hội nghị trực tuyến)

Đây là Hội nghị rất quan trọng để triển khai thực hiện Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt hiệu quả. Với quy mô và thành phần gần 150 điểm cầu, bao gồm lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo rà soát tỉnh; Lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực giảm nghèo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn phụ trách lĩnh vực giảm nghèo cùng một số cán bộ công chức, viên chức chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công phụ trách địa bàn để theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Chỉ đạo rà soát tỉnh triển khai Kế hoạch 75 và Thông qua dự thảo Thông báo phân công thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo thực hiện công tác tổng điều tra, rà soát năm 2021. 

Kế hoạch số 75 nhằm mục đích đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quy định tại Điều 2 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ; Xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác giai đoạn 2022 - 2025; Xác định được hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu theo mức chuẩn quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ và Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Việc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021 được thực hiện thông qua 08 bước; Các phương pháp điều tra, rà soát gồm: Phương pháp điều tra, rà soát theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg: Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập (trên cơ sở phân tích kết quả thống kê và điều tra mức sống hộ gia đình, thực hiện quy đổi từ mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng sang các mức điểm số tương ứng khi thực hiện rà soát và đánh giá tài sản, cụ thể: 700.000 đồng tương đương 120 điểm; 900.000 đồng tương đương 140 điểm; 1.000.000 đồng tương đương 150 điểm; 1.300.000 đồng tương đương 175 điểm) và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình và mẫu biểu ban hành theo Kế hoạch.

Phương pháp điều tra, rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP: Khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn nghèo đa chiều theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ.

Phương pháp xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu”: Xác định thu nhập của hộ gia đình trong vòng 12 tháng trước thời điểm rà soát, không tính khoản trợ cấp hoặc trợ giúp xã hội từ ngân sách nhà nước vào thu nhập của hộ gia đình.
Thời gian điều tra, rà soát sẽ thực hiện từ ngày 01/9 đến hết ngày 26/11/2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Út chủ trì Hội nghị phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Út, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo rà soát tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ do ngành phụ trách, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo công tác rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu trên địa bàn được phân công, phụ trách; đảm bảo đúng quy trình, chính xác, hạn chế sai sót đối tượng, ảnh hưởng đến chỉ tiêu giảm nghèo chung của tỉnh và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo rà soát cấp huyện khẩn trương tham mưu, triển khai thực hiện hiện tốt các nội dung theo Quy định tại khoản 2 Điều 10 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại khoản 3 Điều 10 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. Đồng thời, cần quy định cụ thể về khung thời gian thực hiện ở các bước trong quy trình điều tra, rà soát theo Kế hoạch của UBND tỉnh để đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy định.

Tổ chức các lực lượng tham gia rà soát viên thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu trên địa bàn gồm: Cán bộ, công chức, người hoạt động bán chuyên trách cấp xã; người công tác ở ấp/khóm có kinh nghiệm phỏng vấn, khai thác thông tin, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình, biết làm công tác quần chúng, biết tiếng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn (nếu có), am hiểu đặc điểm của địa phương. Việc bố trí, phân công lực lượng tham gia rà soát viên phải đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đủ năng lực để thực hiện điều tra, rà soát đạt hiệu quả, đúng theo tiến độ và thời gian quy định. Lực lượng tham gia rà soát phải sắp xếp công việc cơ quan, tập trung công việc rà soát hộ nghèo, đảm bảo tiến độ thực hiện (đến hết ngày 26 tháng 11 năm 2021), bảo đảm trước Hội nghị Tổng kết năm.

Về phân công thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện phụ trách từng xã, thị trấn, hỗ trợ Ban Chỉ đạo cấp xã thực hiện điều tra, đặc biệt làm tốt công tác kiểm tra, phúc tra lại kết quả điều tra, rà soát của cấp xã trước khi trình phê duyệt kết quả chính thức, nhằm khắc phục những hạn chế sai sót đối tượng ảnh hưởng đến vấn đề thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo chung của tỉnh, không để xảy ra tình trạng kết quả rà soát, điều tra hộ nghèo không phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Các địa phương tổ chức, thu thập thông tin, phân loại hộ gia đình, tổng hợp phải thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định, quá trình rà soát phải thực sự có sự tham gia của người dân, có sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, có sự chủ trì giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như của tổ chức đoàn thể và Nhân dân, đặc biệt là phù hợp với yêu cầu trong công tác phòng chống dịch. Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo phải đảm bảo tính chính xác, công khai, công bằng.

Văn phòng Ban Chỉ đạo giảm nghèo khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ đạo các cấp rà soát, tổ chức tập huấn quy trình và bộ công cụ Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021 cho cấp huyện, đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát địa phương trong suốt quá trình tổ chức công tác điều tra, rà soát từ khâu tổ chức tập huấn đến khi kết thúc đợt điều tra, rà soát.

Công chức, viên chức chuyên môn được phân công phụ trách trên địa bàn giám sát phải nghiên cứu, nắm chắc toàn bộ quy trình, công cụ hướng dẫn điều tra, hỗ trợ kiểm tra, giám sát ở địa phương trên địa bàn phụ trách. Chịu trách nhiệm về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu khi kết thúc điều tra rà soát địa phương, không đảm bảo tính chính xác, không phù hợp với tình hình thực tế, không đúng quy trình, tiến độ thời gian theo Kế hoạch đề ra./.

 Bùi Thống Nhứt
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 2052
  • Trong tuần: 17,501
  • Tất cả: 1,260,098