Danh sách Ban giám đốc

 1- Ông Nguyễn Văn Nầy, Giám đốc

     ĐT: 02943.851789

     Di động: 0913 730 558

     Email: nvnay@travinh.gov.vn

 

     Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông; trực tiếp phụ trách:
     - Công tác cán bộ; tổ chức bộ máy; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thi đua - khen thưởng; cải cách hành chính; pháp chế; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan lĩnh vực chuyên ngành thông tin và truyền thông; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo thẩm quyền; công tác hợp tác quốc tế; công tác tài chính - kế toán và quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản được giao; làm chủ tài khoản cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông;
     - Trưởng ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở.
     - Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng, Thanh tra;
     - Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng… của tỉnh và cơ quan theo lĩnh vực phụ trách;
     - Phụ trách địa bàn: thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

 

 2- Ông Nguyễn Thanh Luân, Phó Giám đốc.
      ĐT: 02943.850 851
      Di động: 0913 659 289
      Email: ntluan@travinh.gov.vn

 

     Giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực như sau: 
     - Báo chí; xuất bản, in - phát hành; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại và thông tin tuyên truyền biên giới biển, đảo; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản  
phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin và truyền thông (lĩnh vực phụ trách).
     - Tổ chức tuyền truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, các nhiệm vụ tuyên truyền theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh;
     - Xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, quy chế, quy định về các lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh.
     - Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; 
     - Phụ trách địa bàn: huyện Càng Long, huyện Cầu Kè.
     - Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng… của tỉnh và cơ quan theo lĩnh vực phụ trách.
     - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công theo thẩm quyền; ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở về các nhiệm vụ được phân công

 3- Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó Giám đốc.
      ĐT: 02943.779.797
      Di động: 0916.112.003
      Email: nvchuan@travinh.gov.vn

 

     Giúp Giám đốc chỉ đạo, phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực như sau:
     - Công nghệ thông tin, điện tử (gồm: ứng dụng công nghệ thông tin; công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; hạ tầng công nghệ thông tin; nhân lực công nghệ thông tin); chính quyền điện tử; chuyển đổi số; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; đổi mới sáng tạo; phát triển doanh nghiệp; dịch vụ đô thị thông minh; các chỉ số DTI, ICT-Index, Par-Index, PAPI, SIPAS; hạ tầng thông tin và truyền thông (lĩnh vực phụ trách).
     - Xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, quy chế, quy định về các lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh;
     - Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin.
     - Phụ trách địa bàn: huyện Châu Thành, huyện Cầu Ngang.
     - Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng… của tỉnh và cơ quan theo lĩnh vực phụ trách.
     - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công theo thẩm quyền; ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở về các nhiệm vụ được phân công

 4 - Ông Bùi Thống Nhứt, Phó Giám đốc.
      ĐT: 02943.754.997
      Di động: 0945 46 44 99
     

 

     Giúp Giám đốc chỉ đạo, phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực như sau:
     - Bưu chính; viễn thông; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; an toàn, an ninh thông tin; đài, trạm truyền thanh; nông thôn mới; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ; chỉ số PCI; hạ tầng thông tin và truyền thông (lĩnh vực phụ trách).
     - Xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, quy chế, quy định về các lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh.
     - Trực tiếp chỉ đạo: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
     - Phụ trách địa bàn: huyện Tiểu Cần, huyện Trà Cú.
     - Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng… của tỉnh và cơ quan theo lĩnh vực phụ trách.

     - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công theo thẩm quyền; ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở về các nhiệm vụ được phân công

Tin khác

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 2763
  • Trong tuần: 44,044
  • Tất cả: 2,623,955