Văn bản QPPL (Liên quan Ngành)
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
18/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trav Vinh Tải về
14/2022/QĐ-UBND 18/07/2022 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
06/2022/QĐ-UBND 29/03/2022 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
22/2021/TT-BTTTT 13/12/2021 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác Tải về
04/2021/TT-BTTTT 13/08/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê; cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện Tải về
32/2019/QĐ-UBND 16/12/2018 Bãi bỏ Điều 6 của Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy an nhân dân tỉnh Tải về
1985/VP-THNV 26/10/2018 Việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
10/2018/TT-BTTTT 29/06/2018 Quy định chế độ báo cáo thông kê ngành Thông tin và Truyền thông Tải về