Danh sách Ban giám đốc

 1- Ông Nguyễn Văn Nầy, Giám đốc

     ĐT: 02943.851.789

     Di động: 0913 730 558

     Email: nvnay@travinh.gov.vn

Là công chức đứng đầu Sở Thông tin và Truyền thông, phụ trách toàn diện các lĩnh vực công tác của Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở theo thẩm quyền được giao.
a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:
- Chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình quan trọng; đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức, nhân sự; tài chính; quy chế dân chủ; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chủ tài khoản của Sở Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch các Hội đồng: thi đua - khen thưởng; kỷ luật; xét nâng bậc lương, chuyển ngạch công chức, viên chức; 
- Tham gia vào các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập; Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định, phân công hoặc theo quy định của pháp luật.
b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở: Văn phòng Sở.
c) Phụ trách địa phương: Thị xã Duyên Hải.

 2- Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó Giám đốc.
      ĐT: 02943.779.797
      Di động: 0916 11 2003
      Email: nvchuan@travinh.gov.vn

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về quyết định của mình.
a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:
- Công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử, chuyển đổi số; phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; chỉ số DTI; phát triển doanh nghiệp số; đô thị thông minh; hạ tầng thông tin và truyền thông; các nội dung thuộc nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông trong các chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS; Chỉ số cải cách hành chính của Sở.
- Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Sở; 
- Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 06 Chính phủ (theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 26/3/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh);
- Phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin; ý kiến đối với các dự án, nhiệm vụ các sở, ngành, địa phương yêu cầu;
- Giám định viên tư pháp về lĩnh vực công nghệ thông tin; chỉ đạo công tác giám định viên tư pháp Ngành Thông tin và Truyền thông;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.
b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở: Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin.
c) Phụ trách địa phương: Thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành, huyện Càng Long 

 3 - Ông Bùi Thống Nhứt, Phó Giám đốc.
      ĐT: 02943.754.997
      Di động: 0945 46 44 99
     

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về quyết định của mình.
a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:
- Bưu chính; viễn thông; internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; an toàn thông tin; đài, trạm truyền thanh; xây dựng nông thôn mới; đổi mới sáng tạo; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy; hành chính, văn thư, lưu trữ, ISO; bí mật nhà nước; pháp chế; thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; các chỉ số PCI, DDCI; các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Thực hiện nhiệm vụ là người được ủy quyền phát ngôn của Sở;
- Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ (sáng kiến) của Sở;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.
b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở: Thanh tra; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
c) Phụ trách địa phương: huyện Tiểu Cần, huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải.

 4 - Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc.
      ĐT: 02943.850.851
      Di động: 0939 463 999
      Email: ptmhanh@travinh.gov.vn

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về quyết định của mình.
a) Lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách trực tiếp:
- Báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước của Đài Phát thanh và Truyền hình.
- Tuyền truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành thông tin và truyền thông, các nhiệm vụ tuyên truyền theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.
b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.
c) Phụ trách địa phương: huyện Cầu Ngang, huyện Cầu Kè.

Quy hoạch - Kế hoạchimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 709
  • Tất cả: 3489260
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang