Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 05/8/2002 Quốc hội Khóa XI ban hành Nghị quyết số 55/2002/QH11, Quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ, trong đó có thành lập mới Bộ Bưu chính, Viễn thông trên cơ sở Tổng cục Bưu điện; ngày 11/11/2002 Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2002/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; đến ngày 25 tháng 02 năm 2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2004/NĐ-CP thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Thực hiện Nghị định số 101/2004/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngày 27/5/2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 1504/BBCVT-TCCB ngày 03/8/2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc triển khai thành lập các Sở Bưu chính, Viễn thông; Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Bưu điện tỉnh Trà Vinh và đồng chí Phạm Hoàng Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Bưu điện tỉnh Trà Vinh phối hợp Sở Nội vụ xây dựng Đề án thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông và đã được HĐND tỉnh Trà Vinh Khóa VII - Kỳ họp thứ 3 thông qua tại Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐND ngày 16/12/2004; ngày 24/01/2005 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 04/2005/QĐ-UBT thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông Trà Vinh với chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin; quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.


* Về cơ cấu tổ chức: Sở Bưu chính, Viễn thông, gồm 05 Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: (Văn phòng; Phòng nghiệp vụ Bưu chính, Viễn thông; Phòng nghiệp vụ Công nghệ thông tin; Phòng Kế hoạch và Thẩm định; Thanh Tra).
* Về nhân sự: UBND tỉnh Trà Vinh điều động 08 cán bộ, đảng viên từ Bưu Điện tỉnh Trà Vinh sang nhận nhiệm vụ tại Sở Bưu chính, Viễn thông để làm bộ khung lãnh đạo Sở trong những ngày đầu thành lập.
* Về cơ sở vật chất: Lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí, trách nhiệm và sự quyết tâm của CBCC, cộng với sự giúp đỡ tận tình và đầy trách nhiệm của Bưu điện Trà Vinh đã cho Sở Bưu chính, Viễn thông mượn khu nhà khách của Bưu điện tỉnh làm nhà làm việc, cho mượn 8 bộ máy tính và nhiều công cụ, dụng cụ khác phục vụ cho hoạt động của Sở như hỗ trợ xe đi công tác, điện, nước trong một thời gian dài.


Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị, sắp xếp, bố trí lại cơ sở vật chất, nơi làm việc và ổn định về mặt tổ chức; Ngày 05/5/2005, Sở Bưu chính, Viễn thông Trà Vinh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Từ đó, ngày 05/5/2005 đã trở thành ngày truyền thống của ngành thông tin và truyền thông Trà Vinh; Đến tháng 4 năm 2006, Sở Bưu chính, Viễn thông tuyển dụng được 25 biên chế và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định 68; gồm: Ban Giám đốc Sở: 2 đồng chí, Văn phòng Sở: 08 đồng chí (02 HĐ theo NĐ 68); Phòng Nghiệp vụ Bưu chính, Viễn thôn: 05 đồng chí; Phòng Nghiệp vụ Công nghệ thông tin: 06 đồng chí; Phòng Thanh tra: 03 đồng chí; Phòng Kế hoạch Thẩm định: 03 đồng chí.


Ngay từ ngày đầu thành lập, Sở Bưu chính, Viễn thông vừa ổn định công tác tổ chức, vừa tổ chức bộ máy hoạt động, đồng thời tiến hành ngay các hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn, tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông cho cán bộ các phòng Hạ tầng kinh tế, Quản lý đô thị cho các huyện, thị xã. Lãnh đạo Sở xác định ứng dụng công nghệ thông tin là hướng đi mang tính đột phá trong cải cách hành chính, trong các mối quan hệ sản xuất và phát triển kinh tế tỉnh Trà Vinh, do đó Sở tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng trình độ về công nghệ thông tin, xác định chính xác để xây dựng đề án phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.


Năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, ngày 28/3/2008 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa - Thông tin  (nay là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) Trà Vinh; từ đó, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm; với cơ cấu tổ chức có 6 phòng và 01 trung tâm gồm: Văn phòng; Phòng Báo chí, Xuất bản; Phòng Bưu chính, Viễn thông; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra; Trung tâm Công nghệ thông tin; Đồng thời, theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cũng được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Ngày 16/11/2009 Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử đã được thành lập với tổng biên chế là: 12 biên chế; Đến năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ mới là quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.


Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông có 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 2 trung tâm trực thuộc với 64 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


Qua 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông; sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của các ngành, các cấp, các địa phương; các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thông tin và truyền thông trong, ngoài tỉnh; đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến hành động thực tiễn; sự nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở với quyết tâm luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao; các lĩnh vực bưu chính, viễn thông - Internet phát triển mạnh mẽ đã tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội và cơ bản đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế của tỉnh; Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin đã có bước phát triển tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội đang ngày càng phổ biến, những lợi ích đem lại cho xã hội ngày càng lớn; Hoạt động báo chí, xuất bản và phát hành đã có bước chuyển mới đúng định hướng của Đảng, Nhà nước.

Quy hoạch - Kế hoạchimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 709
  • Tất cả: 3489260
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang