Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Ngày 19/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về Phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ảnh minh họa (nguồn: mic.gov.vn)

Nhằm Thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh mới, mở ra các thị trường mới và tạo thêm nhiều nhu cầu việc làm mới; giúp người dân giàu có hơn, phúc hơn, tham gia các hoạt động xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn…góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Kế hoạch ban hành với mục tiêu cụ thể như sau:

* Về Phát triển kinh tế số

- Mục tiêu cơ bản đến năm 2025:

+ Tỷ trọng kinh tế số chiếm trên 10% GRDP của tỉnh; năng suất lao động tăng bình quân trên 11,5%/năm;

+ Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%;

+ Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%;

+ Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%;

+ Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 30%;

+ Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%.

- Mục tiêu cơ bản đến năm 2030:

+ Tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP;

+ Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%;

+ Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 20%;

+ Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử đạt 100%;

+ Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 70%;

+ Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 3%.

Về Phát triển xã hội số

- Mục tiêu cơ bản đến năm 2025

+ Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%;

+ Tỷ lệ dân số trưởng thành: có điện thoại thông minh đạt 80%;

+ Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%;

+ Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%;

+ Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 80%;

+ Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 70%;

+ Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 50%;

+ Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 30%;

+ Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%;

+ Tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 80%;

+ Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 70%.

+ Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% xã, phường, thị trấn; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G.

- Mục tiêu cơ bản đến năm 2030

+ Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 95%;

+ Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt trên 95%;

+ Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%;

+ Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%;

+ Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 100%;

+ Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 80%.

+ Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 70%;

+ Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 50%;

+ Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 95%;

+ Tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 100%;

+ Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 95%.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên các cơ quan, tổ chức quán triệt, xác định phát triển kinh tế số, xã hội số là nhiệm vụ trọng tâm; chủ động, thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục, tận dụng tốt các nguồn lực đã đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế số, xã hội số thuộc chức trách, nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc; phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ được giao; Ưu tiên đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số bằng các nền tảng số Việt Nam; chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các hoạt động phát triển kinh tế số và xã hội số của ngành, lĩnh vực phụ trách; nội dung tuyên truyền, phổ biến phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, có tính lan tỏa trong cộng đồng.

Qua đó Sở Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này của UBND tỉnh; định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; tham mưu tổ chức sơ kết tình hình thực hiện.

- Đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

- Làm đầu mối của UBND tỉnh trong phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Bảo Trân

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 584
  • Trong tuần: 26 753
  • Tất cả: 3345074
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang